จุลชีววิทยาในร่างกายสัตว์ 2/2566 (ผศ.ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ, ดร.สุธิมา ปรีเปรม และอ.สุวรรณา ทองดอนคำ )
สาขาสัตวศาสตร์

รูปร่างและลักษณะของจุลินทรีย์ที่พบในสัตว์ เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ พันธุศาสตร์ การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ การจำแนกจุลินทรีย์ออกเป็นหมวดหมู่ จุลินทรีย์ก่อโรคในสัตว์ ภูมิคุ้มกันของร่างกายสัตว์ต่อเชื้อโรค การควบคุมจุลินทรีย์ ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์ในสัตวศาสตร์