คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสัตว์ 2/2565 (อาจารย์สุวรรณา ทองดอนคำ)
สาขาสัตวศาสตร์

พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระบบการจัดการแฟ้มข้อมูล ข้อมูลและการ จัดการข้อมูล การประยุกต์ใช้โปรแกรมสเปรดชีต และการประยุกต์ใช้โปรแกรม ฐานข้อมูลส าหรับการผลิตสัตว์ การใช้คอมพิวเตอร์ในงานอาหารสัตว์ การจัดการ ฟาร์ม และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ระบบเครือข่ายภายในฟาร์มสัตว์