Topic outline

 • วิชาเลือกเสรี

  วิชา การเลี้ยงไก่เบตงเชิงพาณิชย์

  ผู้สอน : อาจารย์เกตวรรณ บุญเทพ

  โทรศัพท์ : 098-0148731

  ID Line: kb3001

  QR code line กลุ่ม


 • บทที่ 1 ความเป็นมาและลักษณะทางเศรษฐกิจของไก่เบตง

  • ความเป็นมาและความสำคัญไก่เบตง 
  • ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ 
  • อัตลักษณ์ไก่เบตงที่นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ

 • บทที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อระบบการเลี้ยงไก่เบตง

  • ปัจจัยหลักที่ส่งผลทางการผลิต 
  • การเลี้ยงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
  • การสุขาภิบาลและป้องกันโรค 
  • การบริหารจัดการฟาร์มที่ดี 
  • การจัดหาตลาดจำหน่ายที่แน่นอน

 • บทที่ 3 โรงเรือนและการเตรียมโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่เบตง

  • การเลือกทำเลในการตั้งฟาร์ม 
  • การออกแบบโรงเรือน 
  • การเตรียมโรงเรือน 
  • การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ 
  • การเตรียมรับลูกไก่ 

  บทปฏิบัติการที่ 1 

  • ฝึกปฏิบัติการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ เพื่อเตรียมรับลูกไก่

 • บทที่ 4 อาหารและการให้อาหาร

  - โภชนศาสตร์

  - วัตถุดิบอาหารสัตว์

 • บทที่ 5 การจัดการระยะกกและระยะไก่เล็ก

  • การกกและให้ความอบอุ่นลูกไก่ระยะแรกเกิด 
  • การเลือกใช้เครื่องกก 
  • การให้แสงสว่าง 
  • การให้น้ำและอาหาร 
  • การให้วัคซีนป้องกันโรคและการเก็บข้อมูลภายในฟาร์ม 

   บทปฏิบัติการที่ 2 

  • ฝึกปฏิบัติการทำวัคซีนนิวคาสเซิล หลอดลม, นิวคาสเซิล และ กัมโบโร

 • บทที่ 6 โรคและการป้องกันสำหรับไก่เบตง

  • โปรแกรมการทำวัคซีนสำหรับไก่เบตง 
  • การถ่ายพยาธิ 
  • โรคที่สำคัญในไก่เบตง 
  • สาเหตุการเกิดโรค 
  • การป้องกัน และการรักษา 

   บทปฏิบัตการที่ 4 

  • ฝึกปฏิบัติการทำวัคซีน 
  • การสังเกตุและวินิจฉัยโรค 
  • ยา และการใช้ยาในสัตว์ปีก

 • บทที่ 7 การฟักและการจัดการโรงฟัก

  • การฟักไข่ตามธรรมชาติ 
  • การเจริญเติบโตของตัวอ่อน 
  • การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก 
  • ตลาดและการจำหน่ายลูกไก่

 • บทที่ 8 การฆ่าและการชำแหละซากไก่เบตง

  • การฆ่าชำแหละ 
  • การเชือดและเอาเลือดออก 
  • การลวกและถอนขน 
  • การล้างและล้วงซาก 
  • การตัดแต่งซาก

 • บทที่ 9 การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ไก่เบตง

  • การเก็บรักษาเนื้อสัตว์ 
  • การแปรรูป 
  • การทำผลิตภัณฑ์

 • บทที่ 10 การตลาดไก่เบตง

  • การจัดการการตลาดและการทำบันทึกข้อมูล 
  • ช่องทางการจำหน่าย 
  • การขายและการส่งเสริมการขาย