มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ สวัสดิภาพของสัตว์ การปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับสัตว์ทดลอง การ ประกอบวิชาชีพได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองและผู้อื่น