Topic outline

 • วิชา การเลี้ยงไก่เบตงเชิงพาณิชย์ (เสรี)

  วิชาการเลี้ยงไก่เบตงเชิงพาณิชย์ (เสรี)

  อาจารย์ผูสอน : อาจารย์เกตวรรณ บุญเทพ

  โทรศัพท์ : 098-0148731

  ID line : kb3001

  QR code กลุ่มเรียน


 • หน่วยเรียนที่ 1 ความเป็นมาและลักษณะทางเศรษฐกิจของไก่เบตง

  - ความเป็นมาและความสำคัญไก่เบตง 

  - ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ 

  - อัตลักษณ์ไก่เบตงที่นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ

 • หน่วยเรียนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อระบบการเลี้ยงไก่เบตง

  - ปัจจัยหลักที่ส่งผลทางการผลิต 

  - การเลี้ยงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

  - การสุขาภิบาลและป้องกันโรค 

  - การบริหารจัดการฟาร์มที่ดี 

  - การจัดหาตลาดจำหน่ายที่แน่นอน

 • หน่วยเรียนที่ 3 การคัดเลือกและผสมพันธุ์ไก่เบตง

  วิธีการคัดเลือกไก่เบตง

  ระบบการผสมพันธุ์ไก่เบตง

  วิธีการฟักไข่

   ปัจจัยสำคัญในการฟักไข่

  - การเจริญของคัพภะของไข่

 • หน่วยเรียนที่ 4 อาหารและการให้อาหารไก่เบตง

  ประเภทของโภชนะ

  รูปแบบของอาหารไก่เบตง

  วัตถุดิบอาหารสัตว์ 

 • หน่วยเรียนที่ 5 การจัดการระยะเจริญเติบโตและไก่พ่อแม่พันธุ์

  - การให้น้ำและอาหาร
  - การประกอบสูตรอาหารเพื่อลดต้นทุน
  - การคัดแยกเพศ
  - วิธีการผสมพันธุ์ไก่เบตง

  บทปฏิการที่ 3 การคัดแยกเพศผู้-เพศเมีย
  - ฝึกดูลักษณะและคัดเลือกเพศ
  - ฝึกการคัดเลือกพ่อ-แม่พันธุ์ไก่เบตง
  - ฝึกการตัดปากไก่เบตงเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าว


 • หน่วยเรียนที่ 6 โรคและการป้องกันสำหรับไก่เบตง

  - โปรแกรมการทำวัคซีนสำหรับไก่เบตง
  - การถ่ายพยาธิ
  - โรคที่สำคัญในไก่เบตง
  - สาเหตุการเกิดโรค
  - การป้องกัน และการรักษา

  บทปฏิบัตการที่ 4 การวินิจฉัยและการป้องกันโรคในสัตว์ปีก
  - ฝึกปฏิบัติการทำวัคซีน
  - การสังเกตุและวินิจฉัยโรค
  - ยา และการใช้ยาในสัตว์ปีก


 • หน่วยเรียนที่ 7 การฟักและการจัดการโรงฟัก

  - การฟักไข่ตามธรรมชาติ
  - การเจริญเติบโตของตัวอ่อน
  - การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
  - ตลาดและการจำหน่ายลูกไก่


 • หน่วยเรียนที่ 8 การฆ่าและการชำแหละซากไก่เบตง

  - การฆ่าชำแหละ 

  - การเชือดและเอาเลือดออก 

  - การลวกและถอนขน 

  - การล้างและล้วงซาก 

  - การตัดแต่งซาก

  • สื่อการสอนเพิ่มเติม


 • หน่วยเรียนที่ 9 การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ไก่เบตง

  - การเก็บรักษาเนื้อสัตว์ 

  - การแปรรูป 

  - การทำผลิตภัณฑ์

 • หน่วยเรียนที่ 10 การตลาดไก่เบตง

  - การจัดการการตลาดและการทำบันทึกข้อมูล 

  - ช่องทางการจำหน่าย 

  - การขายและการส่งเสริมการขาย