ข่าวและประกาศของเว็บ

กลุ่มแบบแยกกันอย่างชัดเจน(ศึกษาข้ามกลุ่มไม่ได้): สมาชิกทั้งหมด

การติดต่อสอบถามและใช้บริการของผู้สอน

โดย ดร.ศิริชัย นามบุรี -

เรียน ทีมงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่ง

     หากผู้สอนต้องการขอความช่วยเหลือ หรือติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบ หรือเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นิ่ง (eLearning YRU)  มีช่องทางใดบ้าง ขอบคุณครับ