การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วย
วิทยาการธุรกิจสุขภาพ

(ภาษาไทย) หลักการ แนวคิดการปฐมพยาบาล การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ ฝึกปฏิบัติฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น การปฐมพยาบาลในสภาวะต่าง ๆ ฝึกทดลองการช่วยเหลือ และการปฐมพยาบาลในสภาวะต่าง ๆ

 Principles of First aid concepts, First aid resuscitation; Practices of resuscitation and first aid in various conditions, practicing rescue experiments. and First aid in various conditions


การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม(ผศ.ดร.ฮูดา แวหะยีและอ.ดร.มุสตูรา ยะโกะ)
วิทยาการธุรกิจสุขภาพ

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลหญิงตั้งครรภ์ ระยะคลอด การคลอดปกติในภาวะฉุกเฉิน และการดูแลมารดาทารกหลังคลอด ทารก วัยก่อนเรียน วัยเรียน วัยรุ่น การวางแผนครอบครัว การให้ยาคุมกำเนิด วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพระดับครอบครัว การส่งเสริมสุขภาพวัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ การประเมินสภาวะทางสุขภาพจิตของบุคคล ครอบครัวและชุมชน การวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพจิต การส่งเสริมสุขภาพจิต การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต แนวทางการให้คำปรึกษาทางสุขภาพและจิตสังคม การดูแลสุขภาพแบบต่อเนื่อง การเยี่ยมบ้านการทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพเพื่อส่งเสริมสุขภาพในเขตเมืองและชนบทตามบทบาทหน้าที่ของวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน

ปรสิตวิทยาและจุลชีววิทยา 2-2566 (อ.คอสียาห สะลี, ผศ.ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ)
วิทยาการธุรกิจสุขภาพ

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปรสิตวิทยาและจุลชีววิทยา เชื้อต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดโรคในมนุษย์ การระบาดของเชื้อโรคต่างๆ การควบคุมและการกำจัดเชื้อโรคต่าง ๆ


ปรสิตวิทยา และจุลชีววิทยา 2/2566 (ผศ.นุรอัยนี และ อ.ดร.สุธิมา)
วิทยาการธุรกิจสุขภาพ

ปรสิตวิทยา และจุลชีววิทยา

Parasitology and Microbiology

รหัสวิชา 141201002 หน่วยกิต 3 (2-2-5)

ตัวอย่างปรสิต

นักศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ผู้สอน:

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุรอัยนี หะยียูโซะ ; nur-ainee.h@yru.ac.th  ห้องพักอาจารย์ 09- 410

2. อาจารย์ ดร.สุธิมา ปรีเปรม ; sutima.p@yru.ac.th  ห้องพักอาจารย์ 09- 406

ข้อมูลติดต่อ:  073-2699628 ต่อ 73301 หรือ 73300; อาคาร 9

วัน เวลา สถานที่: วันอังคาร 08:00-12:00, ห้อง 09-417  

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปรสิตวิทยาและจุลชีววิทยา เชื้อต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดโรคในมนุษย์ การระบาดของเชื้อโรคต่าง ๆ การควบคุมและการกำจัดเชื้อโรคต่าง ๆ       

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1.       เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ด้านปรสิตวิทยา และจุลชีววิทยาได้

2.       สามารถติดตามความก้าวหน้าทางปรสิตวิทยาและจุลชีววิทยาที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง

3.       มีทักษะการปฏิบัติทางด้านปรสิตวิทยา และจุลชีววิทยา

การวัดผลและประเมินผล

          คะแนนระหว่างภาค                                                           70  คะแนน

                     คะแนนสอบระหว่างภาค                                 20 คะแนน

                     ใบงาน/แบบทดสอบย่อย                                 40  คะแนน         

                     จิตพิสัย                                                     10  คะแนน

          คะแนนปลายภาค                                                             30  คะแนน   

ผลการเรียน (เกรด) อิงตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย   

เอกสารประกอบการสอน:  

-          นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ และคณะ. 2560. จุลชีววิทยาทั่วไป. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ

-          Cowan, M. K. (2018). Microbiology: a systems approach. McGraw-Hill.

-          Talaro, K. P., & Chess, B. (2018). Foundations in microbiology. McGraw-Hสุขภาพสว่นบุคคลและชุมชน
วิทยาการธุรกิจสุขภาพ

ความหมายขอบข่ายและความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเองและสุขภาพชุมชนองค์ประกอบสำคัญของการมีสุขภาพดี ความเชื่อและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสุขภาพปัญหาสุขภาพในชุมชนแนวทางการแกไ้ขปญหาสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน

สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 1/2566
วิทยาการธุรกิจสุขภาพ

แนวคิด ทฤษฎี หลักการสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ปัจจัยที่กำหนดสุขภาพ ด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เกณฑ์มาตรฐานการให้สุขศึกษาในชุมชน การประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่ทันสมัยตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ความรอบรู้ด้านสุขภาพ กลยุทธ์และวิธีการทางสุขศึกษา การประยุกต์ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการดำเนินงานสุขศึกษา การวางแผนและประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษา ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน การดำเนินงานสุขศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ หลักการ แนวคิดการสื่อสารด้านสุขภาพ การประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เทคนิค วิธีการเลือกใช้สื่อเพื่อการจัดการเชิงประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข การใช้เทคนิคการสื่อสาร เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารด้านสุขภาพ และฝึกปฏิบัติการดำเนินงานสุขศึกษา

ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ 2/2565 ( อ.สุนิสา โส๊ะอุ)
วิทยาการธุรกิจสุขภาพ

การสื่อสาร การทักทาย การอำลา การขอบคุณ การกล่าวคำขอโทษ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจบริการสุขภาพ การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่หลากหลายเกี่ยวกับการบริการสุขภาพ คำศัพท์เทคนิค ศัพท์เฉพาะทาง การอ่าน การเขียนเอกสาร ข้อความและคู่มือในกิจสุขภาพผู้สูงอายุ

เพศศึกษาและการวางแผนครอบครัว 2/2566 (อ.ดร.มุสตูรา ยะโกะ)
วิทยาการธุรกิจสุขภาพ

ลักษณะและความหมายของเพศ  ความรู้เรื่องเพศ การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศ ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ  ความเชื่อและเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ ความผิดปกติทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การสอนเพศศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษา การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด เพศศึกษาการสร้างครอบครัว การเตรียมตัวเพื่อเป็นพ่อแม่ ครอบครัวสัมพันธ์ การดูแลสุขภาพอนามัยในครอบครัว พัฒนาการและการดูแลเลี้ยงดูเด็กวัยทารก วัยก่อนเรียน วัยเรียน การดูแลสุขภาพวัยรุ่น การดูแลสุขภาพวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ ฝึกปฏิบัติด้านเพศศึกษาและการวางแผนครอบครัว

การตลาดทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพ 2/2565 (รศ.อัปสร อีซอ)
วิทยาการธุรกิจสุขภาพ

คำอธิบายรายวิชา

            หลักการและแนวความคิดพื้นฐานของการตลาด การตลาดกับสิ่งแวดล้อม การบริหารการตลาด การแบ่งส่วนตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การกำหนดแผนและกลยุทธ์ของการตลาด การวางตำแหน่งและช่องทางการตลาดด้านสุขภาพ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด จริยธรรมและจรรยาบรรณทางการตลาดธุรกิจ