กฎหมายลักษณะพยาน 1-2566 (ผศ.ฐานนท์ มณีนิล)
สาขานิติศาสตร์ (น.บ.)

ลกัษณะและกฎเกณฑก์ารสบืพยานหลกัฐานของศาลทJังคดแีพ่งและคดอีาญาหลกัในการรับฟ[งและไม่รับฟ[งพยานหลกัฐาน รวมทJังหลกัเรืองพยานบอกเลา่ และพยานความเหน็ ข้อทีศาลรู้เองข้อสนันษิฐานและหนา้ทีนาํสบื ตามประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่งภาค1ลกัษณะ 5และประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญาภาค5

กฎหมายสิทธิมนุษยชน 2/2566
สาขานิติศาสตร์ (น.บ.)

ประวัติ วิวัฒนาการ ทฤษฎี ข้อคิดและปรัชญาที่เกี่ยวกับบรรดาสิทธิขั้นพื้นฐาน หลักการและกฎเกณฑ์ที่มีสภาพเป็นกฎหมายและที่เป็นเพียงนามธรรม วิธีการส่งเสริมและคุ้มครองซึ่งสิทธิมนุษยชน ตลอดจนขอบเขตแห่งการใช้สิทธิของมนุษย์ในสังคม

กฎหมายลักษณะการปกครองท้องถิ่น 2/66 (รศ.เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล)
สาขานิติศาสตร์ (น.บ.)

ทฤษฎี แนวคิดพื้นฐาน ประวัติ รูปแบบและประเภทของรูปแบบการปกครองท้องถิ่นตามกฎหมายปัจจุบัน รวมตลอดถึงอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง บุคลากรและการกำกับดูแลในด้านต่าง ๆ ที่รัฐได้กระทำต่อองค์กรเหล่านี้ อีกทั้งปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 1/66 (อ.อารีฟ มะเกะ)
สาขานิติศาสตร์ (น.บ.)

บทบัญญัติตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ระบบศาล การแบ่งชั้นของศาล อำนาจศาลและอำนาจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล เขตอำนาจศาลและระบบตุลาการ

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 2/66
สาขานิติศาสตร์ (น.บ.)

ประวัติ ความหมายรัฐธรรมนูญ รัฐและรูปของรัฐ รัฐบาลและรูปของรัฐบาล การแบ่งแยกอำนาจ อำนาจอธิปไตยและความเกี่ยวพันระหว่างอำนาจเหล่านี้ กฎหมายรัฐธรรมนูญไทย หลักการทั่วไปของการเลือกตั้ง พรรคการเมือง กฎหมายการเลือกตั้งของไทย

หลักกฎหมายเอกชน 1/2565 (อ.ชลธิชา สุรัตนสัญญา)
สาขานิติศาสตร์ (น.บ.)

    ความหมายและพัฒนาการของกฎหมาย แนวความคิดพื้นฐานและบทบาทความสำคัญของกฎหมายเอกชน การใช้และการตีความกฎหมายเอกชน หลักทั่วไปและสาระเบื้องต้นของกฎหมายแพ่ง ตามที่ปรากฏในลักษณะ 1-2 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1

    Meaning and development of law, fundamental concepts, significant roles, application, interpretation, general elements and basic characteristics of civil and commercial law as stipulated in chapter 1-2 of the Civil and Commercial Code Book1

 


กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 2/2564 (อาจารย์วานิช ทองเกตุ)
สาขานิติศาสตร์ (น.บ.)

กระบวนการดำเนินคดีแพ่ง  ให้ทราบถึงการอุธรณ์และฎีกา วิธีพิจารณาชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับคดีตามคําพิพากษา หรือคําสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค3และภาค4

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 2/2564 (อาจารย์วานิช ทองเกตุ)
สาขานิติศาสตร์ (น.บ.)

บททั่วไป วิธีพิจารณาในศาล เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้และความเข้าใจหลักกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค1 โดยการวิเคราะห์หลักกฎหมาย ทฤษฎีและคำพิพากษาศาลฎีกา เพื่อให้สามารถใช้บทบัญญัติทางกฎหมายได้ในทางปฏิบัติ

กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ 2/2564 ภาค กศ.บป. (อาจารย์วานิช ทองเกตุ)
สาขานิติศาสตร์ (น.บ.)

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1) สามารถอธิบายหลักการ หลักกฎหมาย เกี่ยวกับกฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการได้ 

2) สามารถนำหลักกฎหมายไปปรับใช้กับข้อเท็จจริงเพื่อตอบปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการได้

 3) สามารถวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับคดีล้มละลายได้

การว่าความและจัดทำเอกสารทางกฎหมาย 1/66
สาขานิติศาสตร์ (น.บ.)

หลักวิชาว่าความให้ทราบการเตรียมคดี การเรียบเรียงคำคู่ความ วิธีปฏิบัติภายหลังยื่นคำคู่ความและการพิจารณาคดีในศาล หลักสำคัญของกฎหมายทนายความและข้อบังคับเกี่ยวกับทนายความ รวมทั้งศึกษาหลักวิชาและ การร่างนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ และการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย