2110435 ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 1-2566 (อ.วรากร แซ่พุ่น)
สาขาภาษาจีน (ศศ.บ.)

          ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 3(2-2-5) Chinese for Standard Examination ศัพท์ ส านวน และโครงสร้างประโยคภาษาจีน ฝึกทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียน เพื่อการทดสอบข้อสอบมาตราฐานภาษาจีน 

          Chinese vocabulary, phrase and sentence structure, practice of listening, reading for Chinese standard examination

2110321 ภาษาจีนระดับสูง 1 1/2566 (อ.ดร.ภากร นพฤทธิ์)
สาขาภาษาจีน (ศศ.บ.)

ต่อเนื่องจากภาษาจีนระดับกลาง 2 ยกระดับการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่สูงขึ้น เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 700 คำ


วิชาภาษาจีนระดับต้น (วิชาเลือกเสรี 2/2566 อาจารย์วรากร แซ่พุ่น )
สาขาภาษาจีน (ศศ.บ.)

คำอธิบายรายวิชา
ระบบเสียงภาษาจีนกลาง ศัพท์ วลี ประโยค และโครงสร้างประโยคพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้คำศัพท์ไม่น้อยกว่า 500 ตัวอักษร


2110441 สหกิจศึกษาภาษาจีน 2/2564 (อ.ดร.ภากร นพฤทธิ์)
สาขาภาษาจีน (ศศ.บ.)

    ฝึกงานด้านภาษาจีนในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ นักศึกษารับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นพนักงานของสถานประกอบการ นักศึกษาต้องได้รับมอบหมายและกำหนดหน้าที่อย่างชัดเจนซึ่งเป็นงานเฉพาะด้านภาษาจีน โดยนักศึกษาต้องใช้ความรู้ความสามารถจากการศึกษาตลอดหลักสูตร เพื่อปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และตลอดการฝึกงานต้องทำบันทึกการทำงานประจำวัน

2110440 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 2/2564 (อ.ดร.ภากร นพฤทธิ์)
สาขาภาษาจีน (ศศ.บ.)

    ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาจีนในหน่วยงานสถานประกอบการที่มีการใช้ภาษาจีน ภายใต้การควบคุมของอาจารย์นิเทศก์ และผู้บริหารกิจการ โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนฝึก และมีการอภิปราย วิเคราะห์ และสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2110217 การแปลภาษาจีนเบื้องต้น 2/2565 (อ.ดร.ภากร นพฤทธิ์)
สาขาภาษาจีน (ศศ.บ.)

    หลักการและวิธีการแปล ฝึกแปลภาษาไทยให้เป็นภาษาจีน และภาษาจีนให้เป็นภาษาไทย ตั้งแต่การแปลประโยคจนถึงการแปลข้อความ บทสนทนา บทความ เอกสาร สุนทรพจน์และจดหมายประเภทต่างๆ

121101005 การเขียนภาษาจีน 2 2/2565 (อ.ดร.ภากร นพฤทธิ์)
สาขาภาษาจีน (ศศ.บ.)

    ต่อเนื่องจากการเขียนภาษาจีน 1 ฝึกเขียนข้อความที่ใช้ในชีวิตประจำวันข้อความหรือบทความตามประเพณีนิยม เช่น  จดหมายลาป่วย จดหมายส่วนตัว บัตรเชิญ   บัตรอวยพร บทความหรือเรื่องสั้นภาษาจีน ฝึกการนำคำศัพท์ต่างๆ ที่เรียนมาแล้ว แสดงความประสงค์ของตนได้ถูกต้องตามยุคสมัยและประเพณีนิยม