รายวิชานี้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้วรรณกรรม และหลักการ Content-based Theory ในจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กระดับประถมศึกษา วางแผนการสอน และสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อพัฒนาการคิดและการเรียนรู้ตามระดับขั้นการคิดของบลูม และแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อการคิดสาระภาษาต่างประเทศ ของ สพฐ. 2551