Section outline

 • Teach and learn to use the English language by not teaching and learning but by enjoying the artistic literature.

  • Course Code & Title: 2108316 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมสาหรับเด็ก
   Learning Management for Thinking Skill Development through Children Literature
  • คำอธิบายและจุดประสงค์รายวิชา

   Course Objective: 


   สามารถใช้วรรณกรรม สื่อบันเทิงคดี และหลักการ Content-based Theory ในจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กระดับประถมศึกษา ผ่านวรรณกรรมและสื่อบันเทิงคดีภาษาอังกฤษ
   สามารถ วางแผนการสอน เขียน ออกแบบ คิด และสร้างสรรค์>>กิจกรรมเพื่อพัฒนาการคิดและการเรียนรู้ตามระดับขั้นการคิด ที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อการคิดสาระภาษาต่างประเทศ ของ สพฐ. 2551

  • คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ฉบับนี้ สถาบัน ภาษาอังกฤษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําขึ้นเพื่อ เป็นแนวทางให้ครูผู่สอนภาษาอังกฤษจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Communicative Language Teaching (CLT) ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพ ยุโรป The Common European Framework of Reference for Languages-CEFR

   ทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ บทที่ 1-3:Pre-test Date: Fri. Dec.02, 2023

   Time 09.00 (Students who come to class after 9.00 not allowed to take the test)

   Please sit in order of Student ID.

   Attention Score: 1%

  • แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะคิด สาระภาษาต่างประเทศ สพฐ 2551

 • Course Introduction 

  Review of Literature Types of thinking.(สำหรับนศ.ที่มีพื้นฐาน>วิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก และการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ)

  Self-review: Literature Genres/หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ(สำหรับนศ.ที่ไม่ได้เรียนหรือไม่มีพื้นฐาน>>วิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก และการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มาก่อนจะต้องศึกษาด้วยตนเองปูพื้นฐานเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน)

  • Result of Thinking style posted here

   พร้อมแสดง "ความคิด" เกี่ยวกับผลที่ได้ของตนเอง 


  • Group in 6-7 for the different stuff 3(different shape/material and color)

   Make up the story>>

   "One day, Heidi felt bored then she asked grandpa to go to town..............."

   นืทานภาษาไทย 1 ตอน เรื่อง Heidi ประมาณ 10 บรรทัด โดยต้องมีคำที่เกี่ยวกับ Stuff นั้น เป็นคำ English


  • From the last class- result of your thinking styles

   >Talk with friend in pair to exchange each own style of thinking

   >>Discuss in Group (6-7 members), what is the thinking style that most fits the language teacher


 • Act 2.1 Class talk and Presentation Topic Characterization of Heidi Class talk and Discussion
  วรรณกรรมสำหรับเด็กคลาสสิคของโลก ที่ถูกแปลไปเกือบทุกภาษาทั่วโลก ในรูปแบบ The movie ใน Version ต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ภาษาเชิงประสบการณ์เสมือนจริง

  • Read and Learn about ELT through Literature: Characterization(p.27)

   Questions to ask after watching the movie

   1. Who do you like most?

   2. Who do you like the least?

   3. Who do you want to be and why?

   4. Choose two friends who can be Heidi and Grandfather. Give the reasons.

   2.2 Voicing the Act

   Objective: ฝึกภาษาและเรียนรู้เรื่องราวในวรรณกรรม

   Step 1: เลือก scene ใน Heidi Version 1937 หรือ 2005 ความยาว 5-12 Mins

   Step 2: ศึกษาเรื่องราว และDialog ของ Scene นั้นๆ และให้เสียงที่สะท้อน Character และพฤติกรรมของตัวละครตัวนั้นใน Scene นั้น

   Step 3 : แนบส่งใน Voicing The Act-Heidi กำหนดวันส่ง Dec.29 ก่อนเวลา 23.59 (จะเปิดระบบให้ส่งถึงวันศุกร์ แต่เป็น Late Submission)

   5% Score - Assessment Criteria

   >สามารถเลือกฉากจากหนังและบอกเหตุผลได้

   >>สามารถให้เสียงตัวละครได้ ถูกต้องตามหลักภาษา และบุคลิกเสียงของตัวละคร

   >>>สามารถทำงานเป็นทีม และใช้กระบวนการคิด แบบต่างๆ ได้เพื่อสร้างงานที่แสดงการพัฒนากระบวนการคิดผ่านวรรณกรรม

    


 • วรรณกรรมสำหรับเด็กคลาสสิคของโลก ที่ถูกแปลไปเกือบทุกภาษาทั่วโลก ในรูปแบบ Cartoon  ใน Version ต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ภาษาเชิงประสบการณ์เสมือนจริง

  • Using Cartoons in Teaching English and Thinking Skill

  • In this video, an example of a problem-solving group work activity demonstrating how students learning about aspects of life in medieval European towns work in groups. The students then present about one aspect of life in  European towns. Just like the handouts provided in the Literature lesson,  providing the opportunity for teaching 5th-grade students using hands-on activities and student interaction that increase knowledge about problem-solving.

 • 3 tips: Dictation> Dicto-gloss> Dicto-comp

    >>>>LTL Class 7's Attention Marks รวม 10 Marks จากงานเดี่ยวและงานกลุ่ม<<<<

  1) งานเดี่ยว>>>ใบฝึก Tip 1- Tip 4 ให้นศ.save in Note ใน Line รายบุคคล  ภายใน 24.00 Jan.16, 2024(cut off time)

                            ( Attention  = 3 marks) เมื่อส่งครบทุก post) กรุณาจัดหน้าเป็นแนวตั้งให้อ่านได้

  2)งานกลุ่ม Group Work2: มีสองส่วน

     ส่วนที่ 1 Text ที่กลุ่มได้จากการ Group Brainstorming (2 Marks)

     ส่วนที่ 2 สรุปทักษะที่นร.ได้เรียนรู้ ว่า จากงานกลุ่มนี้ นร.ได้ฝึกทักษะอะไรบ้าง แบ่งเป็น ทักษะภาษา และทักษะอื่นๆ

         (สามารถเขียนเป็น narrative writing หรือทำ ตาราง หรือ แผนภาพประกอบก็ได้) (5 Marks)

             เขียนตอบในกระดาษ >แนบไฟล์ส่ง(ตัวแทนเท่านั้น) พร้อมชื่อ ID สมาชิก 

                                         ( 7 marks)

 •   

  How to think and Type of thinking skills 1 Bloom Taxonomy and Thinking stages

  See the introduction in Video>>

 • How to think and Type of thinking skills 2 Questioning Technique: Applying Bloom Taxonomy's Thinking stage


  https://www.teachthought.com/critical-thinking/teaching-critical-thinking/

  • แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะคิด วิชาภาษาอังกฤษ(สาระภาษาต่างประเทศ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ระดับประถมศึกษา

   Text>> ThinkEng1https://oer.learn.in.th/d/26267

   แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ซึ่งเป็นสมรรถนะหลักสมรรถนะหนึ่งตามหลักสูตรแกนกลางฯ ที่สอดคล้อง ตามตัวชี้วัดและธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับครูผู้สอนเลือกนำไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเกิดทักษะ ทางด้านการคิด สำหรับเอกสารนี้ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา


 • Topics for Class 11
  1.แนวทางการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะคิด สาระภาษาต่างประเทศ(สพฐ.) ระดับชั้นประถมศึกษา
   1.1 ตัวชี้วัดทักษะคิดตามระดับชั้นประถมศึกษา 1-6 ตามระดับ Bloom Taxonomy
   1.2 Writing Lesson Plan for Thinking Skill Development in English ขั้นแรก ศึกษาหัวข้อย่อยใน Lesson Plan (ฟังรายละเอียดของส่วนต่างๆ ของ Lesson Plan ใน Video)
  • Lecture และActivities ในการเรียนใน Class 11 สำหรับนศ.ที่ไม่ได้เข้าชั้น หรือต้องการ review บทเรียน

   และมีกำหนด External Assignment ในท้ายคลิปเพื่อเตรียมมาใช้ในการทำกิจกรรมเก็บคะแนนใน Class 12: Feb 4, 2024

 • การวางแผนการสอนทักษะคิด(ตามคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด สาระภาษาต่างประเทศ 2551) - ฝึกเขียนแบบ Coaching

  • One-page Lesson Plan

   See the example of the outline of the lesson plan here>>

   Write your lesson plan using the template provided 

 • Workshop

  ฝึกปฏิบัติการใช้ Computer Application ในการสร้าง Materials วรรกรรม Heidi เพื่อใช้ในการฝึกภาษาและจัดการเรียนรู้ทักษะคิด

  Learning Goal: นศค.ได้ฝึกใช้ IT ในการสร้างสื่อทันสมัยที่สามารถนำไปใช้จัดการเรียนรู้วรรณกรรมและทักษะคิด

  Theme: Old Days & New Days of a life

  โดยให้นศ.เตรียม Material เพื่อเข้าฝึก ใน Workshop ดังนี้ 

  1. เลือกฉากในวรรณกรรม Heidi ฉบับ Movie มา 1 ซีน (ยาวประมาณ 5 นาที) จาก 2 ใน 4 Versions ต่อไปนี้

  Old versions เลือกจาก>>Heidi 1937 

                                                Heidi 1974 

  New Versions เลือกจาก>>Heidi 2005 

                                            >>Heidi Cartoon 

   โดยเลือกบนเงื่อนไขที่ว่า เป็นฉากที่นำไปใช้สอนให้นร.คิดในสาระจุดเน้นในกรอบหลักสูตรสพฐ.ต่อไปนี้ 

  1.1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Heidi สามารถนำไปสอนนร.ให้ฝึกภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะภาษาใด 

  1.2 ภาษาและวัฒนธรรม เรื่อง Heidi นำไปสอนนร.ให้เรียนรู้วัฒนธรรมอะไร ได้อย่างไร

  และมีจุดเน้นให้นร.ได้ฝึก Comparison เพื่อนำไปสู่การฝึกทักษะคิดได้อย่างไร

  ลักษณะสื่อที่สร้าง: เปรียบเทียบ Scene เดียวกันของ 2 versions ให้นศ.คิดเองว่าจะเปรียบเทียบอย่างไร จุดเน้นของภาษาคืออะไรจากกรอบและเงื่อนไขที่ให้ข้างต้น

  (จะต้องเลือกซีนไปล่วงหน้าก่อนเข้าฝึก Workshop เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานสร้างสื่อและส่งตามกำหนดเวลาได้)

  กำหนดส่ง: 12.30 น.

     


 • Project Work: โครงงานบริการวิชาการ เสริมสร้างนิสัยและทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย English Edutainment ด้านทักษะภาษาและทักษะศตวรรษที่ 21 ภายใต้ กิจกรรมแนวใหม่-ภาษาท่องโลกสามมิติ English Around the World: 3D Dino Talk-Think-Talk .

  Feb.06, 2024

  • Learning Goal: SS learn techniques for Teaching Thinking & Language Skills 

   วิธีการเรียน: นศ.ร่วมเรียนรู้ด้วยการฝึกทำกิจกรรมในบทบาทนร.เพื่อเรียนรู้>ทดลอง>วิเคราะห์ผลๅ>สรุปผล เพื่อศึกษาว่า

   1. กิจกรรมใดใช้กับนร.ระดับใด

   2. กิจกรรมนั้นๆ พัฒนาทักษะคิดอะไรและ/หรือระดับใด และทักษะภาษาใด

   3.ประยุกต์กิจกรรมนั้นๆ สู่ระดับการคิดและการฝึกทักษะภาษาอื่นๆ ได้อย่างไร

   นศ.จะต้องเรียนรู้แบบ Learning by Doing ตามแนวทาง Active Learning ดังนั้นเพื่อให้การเรียนรู้ได้ตามเป้าหมาย นศ.ควรเตรียมตัวดังนี้

   1. Review ภาพยนตร์วรรณกรรม Heidi เพื่อเตรียมทำกก.ในชั้นเรียน

   2. นำอุปกรณ์การเรียนของตนเอง Notebook/ Tablet  earphone Paper to note เพื่อใช้ในกก.เดี่ยวและกลุ่ม

   Act 1: Individual (5 Attention Score)

   Act 2: Group(5 members/group) (5 Performance Score)

    Do remember this : นำอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องเตรียม  (ทุกคนเตรียมของตนเอง เป็น Individuality) ดังนี้

   > เลือกภาพ 1 ภาพจากฉากหนึ่งจากวรรณกรรม Heidi(Version ใดก็ได้) ที่นศ.คิดว่าตนเองชอบที่สุด และprint out นำมาใน Classคนละ 1 ใบ

   >> เลือกสิ่งของ 1 อย่างที่อยู่รอบตัวเรา ที่คิดว่าเกี่ยวข้อง relate กับวรรณกรรม Heidi คนละ 1 อย่าง

   ในการทำกิจกรรมกลุ่มให้จัดกลุ่มๆ ละ 5 คน เพื่อฝึกในชั้นเรียน จัดมาก่อนเข้าชั้นเรียน

   เวลา 08.45-12.00

   Room: ห้องฉายอานัส วจก. โดยนั่งทำกิจกรรมเดี่ยวก่อน ให้นั่งเว้น 1 ตัว 


   >>Classroom Acts กิจกรรมที่ต้องร่วมทำในชั้นเรียนเพื่อฝึกการใช้วรรณกรรมในการจัด Act ต่างๆ เพื่อสอนทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะคิด โดยมีคะแนน Final Heidi Acts(10 Marks) จากการเข้าร่วมกิจกรรมใน Class เท่านั้น <<<

   Direction and notification posted on Feb.24, 2023

 • การประยุกต์ใช้แผนการสอนทักษะคิดภาษาอังกฤษ+แผนการสอนตามคู่มือ สพฐ.2551

  Practice and Feeback1- Student-teachers' presentation and Coach's reflection

  • กิจกรรมการเรียน: วางแผนการสอนการคิดด้วยวรรณกรรม

   3Ps(Presentation-Practice-Production)

   P1 What content to focus?

   P2 What skill to practice?

   P3 What thinking level and type to produce?

   Source of Reference for writing lesson plan>>LTL textsheet1,2,3

   Class Task: ส่งร่างแรก ของแผนการสอน 1 แผนต่อ 1 กลุ่ม ส่วนแผนการสอนฉบับเต็มส่งก่อนสอบสอนในวันที่ 17 มีค. 2023

   เตรียมอุปกรณ์การเขียนแผนการสอนของตนเองมาเอง

   (หมายเหตุ: Material ที่ใช้ฝึกใน Act Class 14 เมื่อ week ที่แล้ว ให้นำมาด้วย)


 • การประยุกต์ใช้แผนการสอนทักษะคิดภาษาอังกฤษ+แผนการสอนตามคู่มือ สพฐ.2551

  Practice and Feeback1- Student-teachers' presentation and Coach's reflection

  Summative Test

  • Final Q: จาก Genres ต่างๆของวรรณกรรมเด็ก ให้นศ.ทบทวน Genres of Children Literature จาก Video(Final Review) และคิดว่า Genres ใดที่นศ.จะเลือกเพื่อสอนทักษะคิดระดับใด และทักษะแกนใด

  • งานต่างๆ ที่ยังไม่ครบ หรือส่งเก็บงานใดๆ ให้ส่งตามช่องทางที่กำหนดให้

  • ตรวจสอบรายงานว่าได้มีเนื้อหาoutline ตามแบบตัวอย่างหรือไม่

   ตรวจสอบว่ารูปกิจกรรม ภาพชัดเจน สื่อเนื้องาน และมี อย่างน้อย 6-8 ภาพของแต่ละขั้นตอน ยกเว้น Dino Talk 10 ภาพ และมีคำบรรยายใต้ภาพ ใคร ทำอะไร อย่้างไร

   1. Opening

   2. Lead in

   3. Teach English

   4. Watch Movie

   5. Dino Talk 

   6. Ending

   7. ภาพเก็บตกบรรยากาศ

   8. ภาพ Behind the scene การเตรียมงานของทีมงานทุกทีม

  • ตรวจสอบว่าได้จัดทำ Video แบบใน Project Kids love Earth(1/2024) หรือไม่?

   >>>>


   Slide ต้นแบบที่ใช้ในการทำ Video https://www.canva.com/design/DAGAQB8r2dw/fRd0YnEhhiXT7QChBTI7gA/edit?utm_content=DAGAQB8r2dw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

   Steps of Activities: ได้แสดงขั้นตอนต่างๆ ของกิจกรรมตามนี้หรือไม่

   -Opening the world of Dino AR 3D

   -Lead in: Where Dino Gone

   -Learning English with Dino: What they eat 

   -Watching Jurassic Park: Dino return

   -Dino Talk: Speaking with AR 3D Dino

   -Ending: Happy Memory with Dino

    # เสียงเพลง mute เมื่อแสดงกิจกรรมนั้นๆ

   # ลำดับภาพและคลิปตามลำดับ

   # เน้น Dino Talk 

   # ใส่ Ending Credit ที่มีชื่อทุกคนเป็น Team ผู้สรรค์สร้างกิจกรรม(ดูต้นแบบ Slide Dino ที่ให้)