การเลี้ยงไก่เบตงเชิงพาณิชย์ (เสรี) 1/2566 (อ.เกตวรรณ บุญเทพ)
สาขาสัตวศาสตร์
ความเป็นมาและลักษณะทางเศรษฐกิจของไก่เบตง ปัจจัยที่มีผลต่อระบบการเลี้ยง โรงเรือนและการเตรียมโรงเรือน การจัดการระยะกกและระยะไก่เล็ก การจัดการระยะเจริญเติบโตและไก่พ่อแม่พันธุ์ โรคและการป้องกัน การฟักและการจัดการโรงฟัก การฆ่าและการชำแหละซาก การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ การตลาด