การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ 1/2566 (อ.เกตวรรณ บุญเทพ)
สาขาสัตวศาสตร์

สถานการณการผลิตและความสำคัญ ชนิดและการแบ่งประเภท การเลี้ยงและการจัดการ กายวิภาคและสรีรวิทยา การปรับปรุงพันธ์ การจัดการอาหารและโภชนศาสตร์ การสุขาภิบาลและโรคที่สำคัญ การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม การผลิตไฟฟ้าในฟาร์มและระบบ IOT การแปรรูป การตลาด และอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่