โภชนศาสตร์สัตว์ 1/2564 (ผศ.จารุณี หนูละออง)
สาขาสัตวศาสตร์

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4144211 ชีวเคมีทางสัตวศาสตร์
Prerequisite Course: 4144211 Biochemistry in Animal Science

          การพัฒนาการด้านโภชนศาสตร์สัตว์  โภชนะต่าง ๆ  ในอาหาร  กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบย่อยอาหารการดูดซึม และเมแทบอลิซึมของโภชนะต่าง ๆ  ในร่างกายสัตว์ ทั้งสัตว์กระเพาะรวมและสัตว์กระเพาะเดี่ยว ความต้องการโภชนะชนิดต่าง ๆ  ของสัตว์เลี้ยง 
          Development of animal nutrition, nutrients in animal feed; anatomy and physiology of digestion process, ingested feed. Transportation of nutrients; metabolism of nutrients in the animal body; ruminants and monogastric animals, nutrients requirement of the domestic animals.