Topic outline

 • General

                                                    ยินดีต้อนรับ

  เข้าสู่รายวิชา รายวิชา 14144320 พฤติกรรม และสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Behavior and Welfare)  3(3-0-6)


                                                                                                                           


                                            ผศ.จารุณี  หนูละออง

                                                                             e-mail : jarunee.n@yru.ac.th

                                                                                                                                     Tel: 0810955682


  • Forum icon

   14144320

   พฤติกรรม และสวัสดิภาพสัตว์

   3(3-0-6)

    

   Animal Behavior and Welfare

    

    

             ความสำคัญของพฤติกรรมสัตว์ สรีระวิทยาการเกิดพฤติกรรม การควบคุมพฤติกรรมสัตว์เลี้ยง หลักสวัสดิภาพสัตว์ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์ในประเทศไทย

   The importance of animal behavior, Physiology and mechanism of animal behavior, control of animal behavior, animal welfare, act about animal utilization in Thailand


  • File icon
 • หน่วยเรียนที่ 1 บทนำ

  • Choice icon

   หัวข้อเนื้อหาประจำบท

             1. ความหมายและความสำคัญของพฤติกรรมสัตว์

             2. ประวัติการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์

             3. บทสรุป

   คำถามท้ายบท

   เอกสารอ้างอิง

                                                           

   วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

             เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

   1. บอกความหมาย และความสำคัญของพฤติกรรมสัตว์ได้

   2. อธิบายประวัติการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ได้


   การศึกษาพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีววิทยา เนื่องจากความรู้ทางพฤติกรรมของสัตว์ถูกนำไปใช้เพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ โดยมนุษย์เรียนรู้จากนิสัยของสัตว์รอบ ๆ ตัว เริ่มตั้งแต่การไปเพิ่มโอกาสในการหาอาหาร และไปลดโอกาสของการตกเป็นอาหารของสัตว์อื่นด้วย ปัจจุบันมนุษย์ได้มีการตื่นตัวและให้ความสนใจด้านสวัสดิภาพสัตว์มากขึ้นในวงการผู้เลี้ยงสัตว์และผู้บริโภค เนื่องจากความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์จะส่งผลต่อสุขภาพ และผลผลิตที่ดี ดังนั้นผู้ที่สนใจพฤติกรรมของสัตว์ควรจะมีความเข้าใจใน เรื่อง ความหมายและความสำคัญของพฤติกรรมสัตว์เลี้ยง และประวัติการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง เพื่อสามารถเข้าใจพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงได้ดียิ่งขึ้น


  • File icon
  • Page icon
  • Page icon
 • หน่วยเรียนที่ 2 สรีรวิทยาของพฤติกรรม

  หัวข้อเนื้อหาประจำบท                             

  1. ระบบประสาท

  2. ระบบต่อมไร้ท่อ

  3. ฟีโรโมน

  4. ความเครียด

  5. สรุป

  คำถามท้ายบท

  เอกสารอ้างอิง

   

  วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

            เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

  1. อธิบายระบบประสาทของสัตว์ได้

  2. อธิบายระบบต่อมไร้ท่อของสัตว์ได้

  3. อธิบายความหมายของฟีโรโมน และ บอกอวัยวะที่ทำหน้าที่ผลิตฟีโรโมนของสัตว์ได้

  4. อธิบายความหมายความเครียดของสัตว์ได้


  สัตว์จะแสดงพฤติกรรมออกมาได้ก็ต่อเมื่อได้รับการกระตุ้นจากสภาพภายใน เช่น ฮอร์โมน หรือ สารเคมีบางอย่าง เป็นต้น ขณะที่สิ่งเร้าจากสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกาย เช่น อุณหภูมิ ฤดูกาล อาหาร ความดัน โรคต่าง ๆ จะไปกระตุ้นให้สัตว์แสดงพฤติกรรมออกมา การแสดงออกของพฤติกรรมของสัตว์เกิดขึ้นเพราะมีความต้องการที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันทั้งภายในและภายนอกร่างกายอันเกิดมาจากมียีนควบคุมไม่เหมือนกัน เรียกว่า สรีรวิทยาของพฤติกรรม (physiology of behavior) ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อ ขณะที่ถ้าสัตว์อยู่ในสภาวะเครียดจะแสดงพฤติกรรมได้ไม่เต็มที่ ขณะเดียวกันบางครั้งการแสดงพฤติกรรมหรือการตอบสนองของสัตว์เป็นผลมาจากฟีโรโมน

    • หน่วยเรียนที่ 3 กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง

  • File icon

   หัวข้อเนื้อหาประจำบท                             

             1. การแสดงออกพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง

             2. ประเภทพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง

             3. ปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรม

             4. บทสรุป

             คำถามท้ายบท  

             เอกสารอ้างอิง   

    

   วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

   เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

   1. อธิบายการแสดงออกพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงได้

   2. บอกประเภทพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงได้

   3. บอกปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมสัตว์ได้


  • Page icon
  • Page icon
  • Page icon
 • หน่วยเรียนที่ 4 การควบคุมพฤติกรรมสัตว์เลี้ยง

  หัวข้อเนื้อหาประจำบท

            1. การควบคุมสัตว์โดยใช้แรงบังคับ

            2. การปฏิบัติให้สอดคล้องกับพฤติกรรมสัตว์

            3. พฤติกรรมซ้ำของสัตว์

            4. พฤติกรรมที่ผิดปกติของสัตว์

            5. บทสรุป

  คำถามท้ายบท

  เอกสารอ้างอิง

                                                          

  วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

            เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

  1. บอกการควบคุมสัตว์โดยใช้แรงบังคับได้

  2. อธิบายการปฏิบัติให้สอดคล้องกับพฤติกรรมสัตว์ได้

  3. อธิบายพฤติกรรมซ้ำของสัตว์ได้

  4. บอกพฤติกรรมที่ผิดปกติของสัตว์ได้


 • หน่วยเรียนที่ 5 พฤติกรรมโค

  หัวข้อเนื้อหาประจำบท                             

            1. การรับความรู้สึกและประสาทสัมผัสของโค

            2. พฤติกรรมการกิน

            3. พฤติกรรมทางสังคม

  4. พฤติกรรมการผสมพันธุ์

  5. พฤติกรรมความเป็นแม่

  6. พฤติกรรมการพักผ่อน

  7. บทสรุป

  คำถามท้ายบท

  เอกสารอ้างอิง

   

  วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

            เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

  1. อธิบายการรับความรู้สึกและประสาทสัมผัสของโคได้

  2. อธิบายและบอกลักษณะของพฤติกรรมการกินของโคได้

  3. อธิบายพฤติกรรมทางสังคมของโคได้

  5. อธิบายพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของโคได้

  6. อธิบายพฤติกรรมความเป็นแม่ของโคได้

  7. อธิบายพฤติกรรมพักผ่อนของโคได้

  8. เจตคติที่ดีในการเลี้ยงโค


 • หน่วยเรียนที่ 6 พฤติกรรมของแพะ

  หัวข้อเนื้อหาประจำบท                             

            1. การรับความรู้สึกและประสาทสัมผัสของแพะ

            2. พฤติกรรมการกิน

            3. พฤติกรรมทางสังคม

            4. พฤติกรรมการผสมพันธุ์

  5. พฤติกรรมความเป็นแม่

  6. พฤติกรรมการพักผ่อน

            7. บทสรุป

  คำถามท้ายบท

  เอกสารอ้างอิง

   

  วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

            เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

  1. อธิบายการรับความรู้สึกและประสาทสัมผัสของแพะได้

  2. อธิบายพฤติกรรมการกินของแพะได้

  3. อธิบายพฤติกรรมทางสังคมของแพะได้

  4. อธิบายพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของแพะได้

  5. อธิบายพฤติกรรมความเป็นแม่ของแพะได้

  6. อธิบายพฤติกรรมการพักผ่อนของแพะได้


 • หน่วยเรียนที่ 7 พฤติกรรมของแกะ

  หัวข้อเนื้อหาประจำบท                             

            1. การรับความรู้สึกและประสาทสัมผัสของแกะ

            2. พฤติกรรมการกิน

            3. พฤติกรรมทางสังคม

            4. พฤติกรรมการผสมพันธุ์

            5. พฤติกรรมความเป็นแม่

            6. พฤติกรรมการพักผ่อน

            7. บทสรุป

  คำถามท้ายบท

  เอกสารอ้างอิง

   

  วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

            เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

  1. อธิบายการรับความรู้สึกและประสาทสัมผัสของแกะได้

  2. อธิบายพฤติกรรมการกินของแกะได้

  3. อธิบายพฤติกรรมทางสังคมของแกะได้

  4. อธิบายพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของแกะได้

  5. อธิบายพฤติกรรมความเป็นแม่ของแกะได้

  6. อธิบายพฤติกรรมการพักผ่อนของแกะได้


 • หน่วยเรียนที่ 8 พฤติกรรมกระบือ

  หัวข้อเนื้อหาประจำบท                             

            1. การรับความรู้สึกและประสาทสัมผัสของกระบือ

            2. พฤติกรรมการกิน

            3. พฤติกรรมทางสังคม

            4. พฤติกรรมการผสมพันธุ์

            5. พฤติกรรมความเป็นแม่

            6. พฤติกรรมการพักผ่อน

            7. บทสรุป

  คำถามท้ายบท

  เอกสารอ้างอิง

   

  วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

  เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

  1. อธิบายการรับความรู้สึกและประสาทสัมผัสของกระบือได้

  2. อธิบายพฤติกรรมการกินของกระบือได้

  3. อธิบายพฤติกรรมทางสังคมของกระบือได้

  4. อธิบายพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของกระบือได้

  5. อธิบายพฤติกรรมความเป็นแม่ของกระบือได้

  6. อธิบายพฤติกรรมการพักผ่อนของกระบือได้


 • หน่วยเรียนที่ 9 พฤติกรรมสุกร

  หัวข้อเนื้อหาประจำบท                             

            1. การรับความรู้สึกและประสาทสัมผัสของสุกร

            2. พฤติกรรมการกิน

            3. พฤติกรรมทางสังคม

            4. พฤติกรรมการผสมพันธุ์

  5. พฤติกรรมความเป็นแม่

            6. พฤติกรรมการพักผ่อน

            7. บทสรุป

  คำถามท้ายบท

  เอกสารอ้างอิง

   

  วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

            เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

  1. อธิบายการรับความรู้สึกและประสาทสัมผัสของสุกรได้

  2. อธิบายและวิเคราะห์พฤติกรรมการกินของสุกรได้

  3. อธิบายพฤติกรรมทางสังคมของสุกรได้

  4. อธิบายและวิเคราะห์พฤติกรรมการผสมพันธุ์ของสุกรได้

  5. อธิบายพฤติกรรมความเป็นแม่ของสุกรได้

  6. อธิบายพฤติกรรมการพักผ่อนได้


 • หน่วยเรียนที่ 10 พฤติกรรมไก่

  หัวข้อเนื้อหาประจำบท                             

            1. การรับความรูสึกและประสาทสัมผัสของไก่

            2. พฤติกรรมการกิน

            3. พฤติกรรมทางสังคม

            4. พฤติกรรมการผสมพันธุ์

  5. พฤติกรรมความเป็นแม่

  6. พฤติกรรมการพักผ่อน

            7. บทสรุป

  คำถามท้ายบท

  เอกสารอ้างอิง

   

  วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

            เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

  1. อธิบายการรับความรูสึกและประสาทสัมผัสของไก่ได้

  2. อธิบายพฤติกรรมการกินของไก่ได้

  3. อธิบายพฤติกรรมทางสังคมของไก่ได้

  4. อธิบายพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของไก่ได้

  5. อธิบายพฤติกรรมความเป็นแม่ของไก่ได้

  6. อธิบายพฤติกรรมการพักผ่อนของไก่


 • หน่วยเรียนที่ 11 พฤติกรรมเป็ด

  หัวข้อเนื้อหาประจำบท                             

            1. การรับความรู้สึกและประสาทสัมผัสของเป็ด

            2. พฤติกรรมการกิน

            3. พฤติกรรมทางสังคม

            4. พฤติกรรมการผสมพันธุ์

  5. พฤติกรรมความเป็นแม่

  6. พฤติกรรมการพักผ่อน

            7. บทสรุป

  คำถามท้ายบท

  เอกสารอ้างอิง

   

  วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

  เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

  1. อธิบายการรับความรู้สึกและประสาทสัมผัสของเป็ดได้

  2. อธิบายพฤติกรรมการกินของเป็ดได้

  3. อธิบายพฤติกรรมทางสังคมของเป็ดได้

  4. อธิบายพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของเป็ดได้

  5. อธิบายพฤติกรรมความเป็นแม่ของเป็ดได้

  6. อธิบายพฤติกรรมการพักผ่อนได้


 • หน่วยเรียนที่ 12 สวัสดิภาพสัตว์เลี้ยง

  หัวข้อเนื้อหาประจำบท                             

            1. ความหมายของสวัสดิภาพสัตว์

  2. พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์ในประเทศไทย

            3. บทสรุป

            คำถามท้ายบท

  เอกสารอ้างอิง

   

  วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

            เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

  1. อธิบายความหมายของสวัสดิภาพสัตว์ได้

  2. บอกพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์ในประเทศไทยได้


 • หน่วยเรียนที่ 13 พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์ในประเทศไทย

 • งาน กลุ่ม จำนวน 1 ชิ้น

  • Assignment icon

   ให้นักศึกษา ศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ ที่นักศึกษาสนใจมาจำนวน 1 ชนิด โดยทำเป็นวิดิโอในการให้ความรู้ แก่ผู้ชมในสัตว์ที่นักศึกษาสนใจ และนำเสนอในกลุ่ม Animal Behavior YRU  

  • Assignment icon

   ให้นักศึกษา ศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ ที่นักศึกษาสนใจมาจำนวน 1 ชนิด โดยทำเป็นวิดิโอในการให้ความรู้ แก่ผู้ชมในสัตว์ที่นักศึกษาสนใจ และนำเสนอในกลุ่ม Animal Behavior YRU