ศึกษาความหมาย  ความสำคัญของความปลอดภัยในการดำรงชีวิต  ความปลอดภัยในบ้าน  และโรงเรียน  สวัสดิศึกษา  รวมทั้งศึกษาความหมาย  ความสำคัญ  และหลักการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสภาวะต่างๆ  คุณสมบัติ และหน้าที่ของผู้ปฐมพยาบาล  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  หลักการและวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

         Study the meaning,  importance of safety in life Home and school safety wwlfare education, including the meaning, importance and principles of aid and first aid in various conditions, qualifications and duties of first aid Moving patients Principles and methods of resuscitation (CPR)


อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ   ระบบนิเวศวิทยา องค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดีของมนุษย์ การสุขาภิบาลที่อยู่อาศัยโรงเรียน  ชุมชน  หลักการดูแลน้ำดื่ม น้ำใช้  การระบายน้ำ  ส้วม  การกำจัดและการควบคุมมลพิษ  ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เหตุรำคาญ แมลงและสัตว์นำโรค การควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อม    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

         influence of environment on health, ecology elements of the environment, impact on human well-being and health, housing school  sanitation  community, principles of care  drinking water,  water used  drainage closet,  pollution control and removal garbage sewage,   nuisance  insects and animals,    control of potential environmental hazards   such as air, toxic, sewage, sound   and career also study  the environmental laws


แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตและครอบครัว ธรรมชาติทางเพศ การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศ ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ การแต่งงาน การวางแผนและเตรียมตัวสำหรับชีวิตครอบครัว พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในครอบครัว ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความขัดแย้งในครอบครัว ปัญหาเกี่ยวกับความเบี่ยงเบนทางเพศ พฤติกรรมทางเพศ และปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสังคม

         Life and family concepts,  Sexual nature, Growth and sexual development, sexual relationships, marriage, planning and preparation for family life, Family living behavior, problems and solutions in the family conflict, problem of sexual deviation, sexual behavior, and  problem  contagious diseases sexually in society


Recreation Leadership and Camping

          ความสำคัญของผู้นำนันทนาการ ผู้นำชนิดต่างๆ ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับผู้ตาม คุณลักษณะบทบาทหน้าที่ของผู้นำนันทนาการ การดำเนินงาน การฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นำนันทนาการ ประวัติ และลักษณะของค่ายพักแรมความสัมพันธ์ของการอยู่ค่ายพักแรมกับการศึกษานอกสถานที่ ชนิดของค่ายพักแรม และการดำเนินการอยู่ค่ายพักแรม การจัดโปรแกรม การวัดและการประเมินผลการอยู่ค่ายพักแรม การอยู่ค่ายภาคปฏิบัติ 

         importance of recreation. Leadership and relationships between leaders and followers. Characteristics, roles of recreational leaders, operations, practice. History and characteristics of camps, relationships of camping and field trips. Kind of camping and camping Programming. Measurement and Evaluation

ประวัติ และประโยชน์ของกีฬาปันจักสีลัต  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การดูแลรักษาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก  มารยาท  และความปลอดภัยในการเล่น หลักการฝึก  และวิธีการสอนกีฬาปันจักสีลัต กฎ และกติกาการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค

         History and benefits of Pencak Silat, physical fitness, equipment maintenance, discipline, sportsmanship and safety, principles and methods of teaching Pencak Silat basic  competitions rules ,Being a referee and technical staff


   ประวัติ ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของแอโรบิกแดนซ์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแอโรบิกแดนซ์ ประเภท ชนิด ลำดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม แอโรบิกแดนซ์ การจับชีพจร การคำนวณอัตราการเต้นของหัวใจ การออกกำลังกายแบบแอโรบิกแดนซ์ และอันตรายที่เกิดจากการเต้นแอโรบิกแดนซ์ เทคนิคการเป็นผู้นำแอโรบิกแดนซ์ การประยุกต์การเต้นแอโรบิกกับศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

   ศึกษาประวัติ และประโยชน์ของเซปักตะกร้อ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การดูแลรักษาอุปกรณ์ มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น หลักและวิธีการสอนเซปักตะกร้อ กฎ และกติกาการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน การจัดและดำเนินการแข่งขัน รวมไปถึงการมีวินัย และน้ำใจเป็นนักกีฬา และสามารถจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในสถานศึกษาทุกระดับชั้นได้

              ความรู้เรื่องยาประเภทต่างๆ  วัตถุประสงค์ของการใช้ยา  รูปแบบและวิธีการใช้ยา  การดูดซึมและการกระจายของยา การออกฤทธิ์และการเปลี่ยนแปลงของยาภายในร่างกาย  การขับถ่าย  ยา สารเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติสารเสพติดให้โทษ  สารเสพติดที่แพร่ระบาดในท้องถิ่นและประเทศไทย  การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน  สถานที่ให้คำปรึกษาบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด  กฎหมายและบทลงโทษที่ควรรู้เกี่ยวกับสารเสพติด องค์การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด

                Different types of drugs, the purpose, of the drug. form and method of administration, absorption  and distribution of drugs, the effect and change of drugs within the body, excretion drugs  addictive substance to be punished by the Substance Abuse Act, Narcotics in Thailand, the protection and Sdution of  Subtance abuse in Schools and Communities  Counseling Place, healing  and rehabilitation of drug addicts  the laws and penalties should know about substance abuse, organizations and agencies involved in substance abuse


หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และเทคนิคเบื้องต้นของการบริหารร่างกายเพื่อการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นของร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือกการออกกำลังกายและการเลือกเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ การมีน้ำใจนักกีฬา