การจัดการแข่งขันกีฬา 2/2565 (อ.อับดุลรอฮิม รอยิง)
สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา

ความหมายวตัถปุ ระสงค์แนวคิดหลักการและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาแบบต่างๆ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา ข้อบังคับและระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาการจัดวัสดุอุปกรณ์สนาม สถานที่เครื่องอำนวยความสะดวก พิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬา รวมทั้งแนวทางในการแก้ปัญหาจากการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ สามารถจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในสถานศึกษาได้

รายวิชาฟุตบอล 2/2565 (อ.อับดุลรอฮิม รอยิง)
สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา

ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาฟุตบอล การฝึกทักษะการดแูลรักษาอปุกรณ์กีฬาฟุตบอล มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น ความมีน้ำใจนักกีฬารวมทั้งการอยูร่วมกันในสังคม มีความรับผิดชอบและมีบุคลิกภาพที่ดีเพื่อเป็นพื้นฐานของการนำไปใช้ในชีวติประจําวัน การบริหารร่างกายหลักการ และวิธีการสอนฟุตบอลทักษะเบื้องต้น กฎกติกาและมารยาทในการเล่นกีฬาฟุตบอล สามารถจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในสถานศึกษาได้

1117204 สุขภาพจิต 2/2565 (อ.สาริศา โตะหะ)
สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา

ความหมาย ความสำคัญของสุขภาพจิต ลักษณะพฤติกรรมของผู้มีสุขภาพจิตดีและบกพร่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิต การปรับตัว โรคที่เกี่ยวกับความบกพร่องทางสุขภาพจิต ปัญหาและแนวโน้มสุขภาพจิตในปัจจุบัน การป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพจิต

หลักและวิธีการทางสุขศึกษา 2/2565 (อาจารย์ ดร,พิชามญช์ จันทุรส)
สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา

ความหมาย ขอบข่าย หลักการ และแนวคิดทางสุขศึกษา สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาที่เกี่ยวกับสุขศึกษา กระบวนการและวิธีการทางสุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพและกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

1117108 กายวิภาคและสรีรวิทยา 2/2565 (อาจารย์ ดร.พิชามญช์ จันทุรส))
สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา

ความหมาย ความสำคัญของวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ความรู้เบื้องต้นและคำศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา โครงสร้างร่างกายมนุษย์ รูปร่าง ลักษณะ ตำแหน่ง และหน้าที่การทำงานของอวัยวะในระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ความรู้ทางกายวิภาคและสรีรวิทยาสำหรับวิชาชีพพลศึกษาและสุขศึกษา

การสอนพลศึกษาและสุขศึกษา 2/2565 (อาจารย์ ดร.พิชามญช์ จันทุรส))
สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา

แนวคิด ทฤษฏีการเรียนรู้และการสอน ระบบการเรียนการสอน การทำแผน การสอนทางพลศึกษาและสุขศึกษา ตลอดจนการใช้เทคนิคการสอนและการจัดทำสื่อการสอนและฝึกปฏิบัติการสอนพลศึกษาและสุขศึกษา

1109311 การวัดและการประเมินผลทางพลศึกษาและสุขศึกษา (1/65) อ.นุสรัน เฮะมะ
สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา

ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่ายและประโยชน์ของการวัดและการประเมินผลการศึกษา หลักการทดสอบ การวัดผล และการประเมินผลทางพลศึกษาและสุขศึกษาในโรงเรียน แบบทดสอบมาตรฐานทางพลศึกษาและสุขศึกษา การสร้างแบบทดสอบทางพลศึกษาและสุขศึกษา การเตรียมการทดสอบ การให้คะแนนและการแปลความหมายของผลการทดสอบโดยวิธีการทางสถิติ

1117116 ชีวิตและครอบครัว 1/2566 (อาจารย์ ดร.พิชามญช์ จันทุรส)
สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา

การรู้จักตนเอง คุณค่าของชีวิต ลักษณะและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว การใช้ทักษะชีวิตเพื่อป้องกันตนเองและครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยง การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ในวัยเรียน การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

ทักษะการดำเนินชีวิตและการเตรียมตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงตามวัย การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว

และการป้องกันความขัดแย้งในครอบครัว

1117101 ยาและสารเสพติด (1/2566) อ.นุสรัน เฮาะมะ
สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา

ความรู้เรื่องยาประเภทต่างๆ วัตถุประสงค์ของการใช้ยา รูปแบบและวิธีการใช้ยา การดูดซึมและการกระจายของยา การออกฤทธิ์และการเปลี่ยนแปลงของยาภายในร่างกาย การขับถ่าย ยาและสารเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติสาร สารเสพติดที่แพร่ระบาดในท้องถิ่นและประเทศไทย การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดที่แพร่ระบาดในท้องถิ่นและประเทศไทย การป้องกันและการแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน สถานที่ให้คำปรึกษาบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด กฎหมายและบทลงโทษที่ควรรู้เกี่ยวกับสารเสพติด องค์การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการสารเสพติด

         Knowledge of various drugs, the purpose of using drugs. form and method of druge, absorption  and distribution of drugs, the effect and change of drugs within the body, excretion, drugs  addictive substance to be punished by the Substance Abuse act, Narcotics in Thailand, prevention and problem solving of hareotic substances thatore spread in local and Thailand, prevention and problem solving of narcotic substance in schools and community, a place for counseling, therapy and rehabilitation for drung addiots,  the laws and penalties that should know about substance abuse, organizations and agencies involved in substance abuse


1109311 การวัดและการประเมินผลทางพลศึกษาและสุขศึกษา (1/2565) อ.นุสรัน
สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ขอบข่ายและประโยชน์ของการวัดและการประเมินผลการศึกษา หลักการทดสอบ วัดผล และประเมินผลพลศึกษาและสุขศึกษาในโรงเรียน แบบทดสอบมาตรฐานทางพลศึกษา สุขศึกษา การสร้างแบบทดสอบพลศึกษา การเตรียมเกี่ยวกับการทดสอบ การให้คะแนนและการแปลความหมายของผลการทดสอบโดยวิธีการทางสถิติ

Study meaning, importance, scope and benefits of measurement and evaluation in Physical Education and Health Eeducation, principle of measurement and evaluation in Health education, standardized tests, in physical education, health education and physical education tests. test preparation, scoring and interpretation of test results using statistical methods


1109207 ว่ายน้ำ 2/2564 (ผศ.มนัสภูมิ ศาสนศาสตร์, อาจารย์ ดร.พิชามญช์ จันทุรส))
สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา

ประวัติ ความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาว่ายน้ำ การฝึกทักษะ การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาว่ายน้ำ มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น ความมีน้ำใจนักกีฬารวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคม มีความรับผิดชอบและมีบุคลิกภาพที่ดีเพื่อเป็นพื้นฐานของการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การบริหารร่างกาย หลักและวิธีการสอนว่ายน้ำ ทักษะเบื้องต้น กฎ กติกาและมารยาทในการเล่นกีฬาว่ายน้ำ สามารถจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในสถานศึกษาได้

1117311 การควบคุมและป้องกันโรค 2/2566 (อ.สาริศา โตะหะ)
สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา

ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด และหลักการควบคุมและป้องกันโรค องค์ประกอบของการเกิดโรค ระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค กระบวนการของการเกิดโรค หลักและวิธีการทางระบาดวิทยา สภาพปัญหา สาเหตุ ลักษณะ อาการของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ปัญหาสุขภาพและวิธีการควบคุมป้องกันโรค