ส่วนผสมและวัตถุเจือปนอาหาร ในการแปรรูปอาหารฮาลาล 1/2565 (ผศ.นุชเนตร ตาเย๊ะ)
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการอาหาร

รายวิชา 4147344 ส่วนผสมและวัตถุเจือปนอาหาร ในการแปรรูปอาหารฮาลาล                                     Ingredients and Food Additive in Halal Food Processing

คำอธิบายรายวิชา
ชนิดและคุณสมบัติของวัตถุเจือปนในการแปรรูปอาหารฮาลาล ส่วนผสมและวัตถุเจือปนในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นม เนื้อ เบเกอรี และลูกกวาดแบบเคี้ยว รวมทั้งฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

อีเมล: nutchanet.t@yru.ac.th

Facebook : nutchanet tayeh

ID line: nutchanet.tการประกันคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารฮาลาล 1/2565 (ผศ.นุชเนตร ตาเย๊ะ)
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการอาหาร

แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์การวิเคราะห์อันตรายและ จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) การวิเคราะห์ฮาลาลและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Halal-CCP)

หลักการประกันคุณภาพอาหารฮาลาล ระบบการประกันคุณภาพอาหารฮาลาลในประเทศไทยและต่างประเทศ

Guidelines for food production according to hazard analysis and critical control point (HACCP), halal critical control point (Halal- CCP), principle of food halal quality assurance, national and international food halal quality assurance and standard


การเงินและการตลาดในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 1/2565 (อ.ดร.วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์)
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการอาหาร

บทบาทและความสำคัญของการเงินและการลงทุนฮาลาล รูปแบบการเงินและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับหลักพื้นฐานทางศาสนา ความสำคัญของการตลาดในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล การกำหนดตลาดเป้าหมาย การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ และส่วนประกอบทางการตลาดสำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

การประกันคุณภาพและสุขาภิบาลอาหาร (ผศ. จริยา สุขจันทรา)
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการอาหาร

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร สุขลักษณะส่วนบุคคล การจัดการน้ำและของเสียในโรงงาน การควบคุมพาหะนำโรคและจุลินทรีย์ การเก็บรักษาและการขนส่งผลิตภัณฑ์อาหารให้ถูกสุขลักษณะ ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร และฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง