การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 1/2566 อ.ดร.สุธิดา เลขาวิจิตร์
สาขาการตลาดความสำคัญของการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ วัสดุที่ใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ กลยุทธ์การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ขั้นตอนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การทดสอบบรรจุภัณฑ์ และการประเมินผล โดยเน้นฝึกปฏิบัติจริง


การตลาดบริการ 1/2566 (อาจารย์ ดร.สุธิดา เลขาวิจิตร์)
สาขาการตลาด

ความหมาย และความสำคัญของการตลาดบริการ ประเภทของการตลาดบริการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว การกำหนดกลุ่มลูกค้าและพฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับการตลาดบริการ การวางแผนส่วนประสมการตลาดบริการ การวิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาทางการตลาดของธุรกิจบริการ รวมถึงแนวโน้มของการตลาดเพื่อการบริการและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

131241002 การตลาดเพื่อสังคม (ผศ.ปวีณา เจะอารง--อ.ณา)
สาขาการตลาด

"นักการตลาดที่ไม่ใช่แค่ขายของได้ แต่ต้องมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ด้วย"

คำอธิบายรายวิชา >>> แนวความคิดการจัดการการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การจัดการธุรกิจสีเขียว ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดเพื่อสังคม การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม การวางแผนการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3120201 กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฏหมาย 2/2564 (อ.ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ)
สาขาการตลาด

หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง อํานาจหน้าที่การดําเนินงานและการยกเลิกประกอบธุรกิจ ในธุรกิจแบบห้างหุ้นสวนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัดบริษัทมหาชนจํากัด และ รูปแบบอื่นๆ กฎหมายว่าด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญา รวมทั้งหลักทั่วไปของเอกเทศสัญญาบางประเภทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ ซื้อขาย เช่าทรัพย์เช่าซื้อ จ้างแรงงาน ค้ำประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ ตั๋วเงิน ประกันภัย และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค อีกทั้ง พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

โครงงานการตลาด 2 2/2566 (ผศ.ปวีณา เจะอารง)
สาขาการตลาด

“ถึงเวลาทำการตลาดออนไลน์ของจริง”

คำอธิบายรายวิชา >>> การดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจตามแผนโครงงานการตลาด 1 การควบคุมและการประเมินผล การจัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินโครงงานการตลาด และการนำเสนอผลการดำเนินโครงงานต่อคณะกรรมการหลักสูตร

พฤติกรรมผู้บริโภค 1/2564 (รศ.อัปสร อีซอ)
สาขาการตลาด

"พฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบันมีความยุ่งยากและซับซ้อน  ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงสู่วิถีปกติใหม่ [New Normal]    นักการตลาดจึงต้องศึกษาปัญหาหรือความต้องการของผู้บริโภคให้ลึกซึ้งและถ่องแท้มากยิ่งขึ้น   เพื่อให้การดำเนินงานทางการตลาดเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด"  (รศ.อัปสร  อีซอ)

คำอธิบายรายวิชา     ความหมายและความสำคัญของพฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค ปัจจัยปัจเจกชนและปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภคในบริบทพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

การตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชน 2/2565 (รศ.อัปสร อีซอ)
สาขาการตลาด

คำอธิบายรายวิชา      แนวความคิดและหลักการผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชน แนวโน้มของอุตสาหกรรมฮาลาล การตลาดฮาลาลสำหรับอุตสาหกรรมผลิตสินค้าและบริการ การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดการผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด การประยุกต์การตลาดกับผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชนตามบริบทพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้


การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน 2/2566 (รศ.อัปสร อีซอ)
สาขาการตลาด

คำอธิบายรายวิชา   ความสำคัญและองค์ประกอบของการสื่อสาร การกำหนดตลาดเป้าหมาย เครื่องมือในการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานทั้งแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ การประยุกต์เทคโนโลยีในการสื่อสารการตลาดแบบผสมสาน การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน การทดสอบและการประเมินผล จรรยาบรรณด้านการสื่อสารการตลาด

การสร้างแบรนด์ 2564 (อาจารย์สุธิดา เลขาวิจิตร์)
สาขาการตลาด

ความหมายและความสำคัญของแบรนด์ แนวคิดแบรนด์ การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย วิธีการสร้างแบรนด์ การออกแบบ     แบรนด์ การสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ การทดสอบและประเมินผลแบรนด์ ปัจจัยแห่งความสำเร็จและความล้มเหลวในการสร้างแบรนด์ การวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์


การจัดการการจัดจำหน่าย 1/64 ( รศ.ดร.ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์ )
สาขาการตลาด

เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจความหมาย องค์ประกอบ ความสำคัญ ของการดำเนินการจัดจำหน่าย เพื่อการประเมินและวิเคราะห์ในการทำธุรกิจหรือการตลาดต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องมีการจัดจำหน่าย กระจายสินค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือ ผ่านตัวกลาง  อันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจมาทุกยุคสมัย การจัดจำหน่าย จึงมีความสำคัญมากในการทำธุรกิจที่ผู้เรียนควรให้การศึกษา