151001051 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

วิธีการเรียนรู้และการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ การฟังและการพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่คุ้นเคยในชีวิตประจําวัน การใช้ประโยคพื้นฐานเพื่อสื่อสารถึงความต้องการที่เป็นรูปธรรม การแนะนําและอธิบายเกี่ยวกับตัวเองและผู้อื่น การถามและตอบคําถามเกี่ยวกับข้อมูลของ บุคคล สถานที่ สิ่งของ การโต้ตอบกับผู้อื่นในสถานการณ์ทั่วไป การออกแบบและนําเสนอกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 15100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 1/2566 กลุ่ม A64 (อาจารย์ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ความเป็นมาและลักษณะความสำคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐและเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย การออม และภาระหนี้ การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง ๆ แนวคิดและการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ผลประโยชน์ทางภาษี จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

151001034 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 2/2566 (อาจารย์ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ความเป็นมาและลักษณะความสำคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐและเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย การออม และภาระหนี้ การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง ๆ แนวคิดและการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ผลประโยชน์ทางภาษี จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คุณภาพชีวิตและความผาสุก 2/2566 (อ.ดร.รัชดา บุญแก้ว และอ.อัฟฎอล อาแว (อ.พิเศษ))
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แนวคิด หลักการของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกตามหลักธรรมศาสนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการทางวิทยาศาสตร์และความจริงของชีวิต การรับรู้คุณค่าธรรมชาติและสุนทรียะ การรักษาสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับและสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา การจัดการความสุข ความรักและความเครียด การปฏิบัติการเพื่อการมีสุขภาพที่ดีท่ามกลางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง การออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการจัดการคุณภาพชีวิตและความผาสุก 🌻🍀


อยู่ดี กินดี มีสุข 2/2566 (ดร.สิทธิพงศ์ สาธะวงค์ และคณะ)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

           วิชา อยู่ดี กินดี มีสุข เป็นวิชาหนึ่งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เนื้อหาของรายวิชา เกี่ยวกับ.....การใช้และผลกระทบจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ   อาหารเฉพาะโรค การอ่านฉลากโภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทยกับการดูแลสุขภาพ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค   การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต  🍜  🏋️‍♀️  🍇 🍀


การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์ 1/2566 (อ.มูฮำมัด และคณะ))
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในสื่อสังคมออนไลน์ การตั้งและ การตอบกระทู้เป็นภาษาอังกฤษ การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์ การแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ การเขียนหรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ

ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 1/2566 (อ.มูฮำมัด หะยีเลาะ และคณะ)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ฟังละพูดเพื่ออธิบายรายละเอียดและสรุปประเด็นสำคัญ ฟังและพูดบทสนทนาและข้อความสั้น ๆ แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและสำนวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลและครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสารเรื่องที่ค้นเคยและเป็นกิจวัตร ใช้ภาษาและในฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย โดยใช้ภาษา น้ำเสียง กิริยาท่าทาง ที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคมเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางการสื่อสาร คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน รวมทั้งมีการ การสืบค้นข้อมูลหาความรู้และการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ

วิชาดิจิทัลสำหรับชีวิต 151001010
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ แอปพลิเคชันเพื่อการทํางาน การรักษาความปลอดภัยอัตลักษณ์และข้อมูลส่วนตัวในโลกออนไลน์ การจัด การเวลาหน้าจอและความเป็นอยู่ที่ดีทางดิจิทัล การรับมือกับภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ การบริหารจัดการ ข้อมูลในโลกออนไลน์การมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 1/2566 กลุ่มวันเสาร์ เช้า (อาจารย์ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด และ อาจารย์นุรฮูดา สะดามะ)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ความเป็นมาและลักษณะความสำคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐและเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย การออม และภาระหนี้ การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง ๆ แนวคิดและการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ผลประโยชน์ทางภาษี จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 1/2566 กลุ่มวันพฤหัสฯ บ่าย (อาจารย์ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด และ อาจารย์นุรฮูดา สะดามะ)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ความเป็นมาและลักษณะความสำคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐและเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย การออม และภาระหนี้ การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง ๆ แนวคิดและการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ผลประโยชน์ทางภาษี จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 1/2566 กลุ่มวันอังคารบ่าย (อาจารย์ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด และ อาจารย์นุรฮูดา สะดามะ)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ความเป็นมาและลักษณะความสำคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐและเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย การออม และภาระหนี้ การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง ๆ แนวคิดและการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ผลประโยชน์ทางภาษี จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อยู่ดี กินดี มีสุข 1/2566 (ดร.สิทธิพงศ์ สาธะวงค์ และคณะ)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

           วิชา อยู่ดี กินดี มีสุข เป็นวิชาหนึ่งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เนื้อหาของรายวิชา เกี่ยวกับ.....การใช้และผลกระทบจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ   อาหารเฉพาะโรค การอ่านฉลากโภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทยกับการดูแลสุขภาพ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค   การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต  🍜  🏋️‍♀️  🍇 🍀


อยู่ดี กินดี มีสุข 1/2566 (ดร.สิทธิพงศ์ สาธะวงค์ และคณะ)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

           วิชา อยู่ดี กินดี มีสุข เป็นวิชาหนึ่งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เนื้อหาของรายวิชา เกี่ยวกับ.....การใช้และผลกระทบจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ   อาหารเฉพาะโรค การอ่านฉลากโภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทยกับการดูแลสุขภาพ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค   การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต  🍜  🏋️‍♀️  🍇 🍀


5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 1/2566 กลุ่มวันจันทร์เช้า (อาจารย์ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด และ อาจารย์นุรฮูดา สะดามะ)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ความเป็นมาและลักษณะความสำคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐและเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย การออม และภาระหนี้ การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง ๆ แนวคิดและการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ผลประโยชน์ทางภาษี จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 2/2565 MG sec1 (อาจารย์ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ความเป็นมาและลักษณะความสำคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐและเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย การออม และภาระหนี้ การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง ๆ แนวคิดและการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ผลประโยชน์ทางภาษี จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อยู่ดี กินดี มีสุข กศ.บป. 2/2566 (อ.ดร.สิทธิพงศ์ สาธะวงค์ และคณะ)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

           วิชา อยู่ดี กินดี มีสุข เป็นวิชาหนึ่งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เนื้อหาของรายวิชา เกี่ยวกับ.....การใช้และผลกระทบจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ   อาหารเฉพาะโรค การอ่านฉลากโภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทยกับการดูแลสุขภาพ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค   การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต  🍜  🏋️‍♀️  🍇 🍀


อยู่ดี กินดี มีสุข 2/2565 (ผศ.ดร.จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์ และคณะ)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

           วิชา อยู่ดี กินดี มีสุข เป็นวิชาหนึ่งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เนื้อหาของรายวิชา เกี่ยวกับ.....การใช้และผลกระทบจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ   อาหารเฉพาะโรค การอ่านฉลากโภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทยกับการดูแลสุขภาพ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค   การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต  🍜  🏋️‍♀️  🍇 🍀