วิชาระบบบัญชีและสารสนเทศทางการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ

131223017

ระบบบัญชีและสารสนเทศทางการบัญชี

Accounting System and Accounting Information System

3(2-2-5)

       หลักการและวิธีการวางระบบบัญชี เครื่องมือและเทคนิคในการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยคํานึงถึงกระบวนการทางบัญชีและระบบ
การควบคุมภายใน กรณีศึกษา การวางระบบบัญชีและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า กิจการให้บริการ และกิจการผลิตสินค้า

       Principles and methods of accounting system implementation; tools and techniques for designing accounting information systems by taking into account the accounting process and the internal control system; a case study of accounting system implementation and design of accounting information system for commodity trading, service and manufacturing business

 


ภาวะผู้นำ และการบริหารงานบุคคลสำหรับทีมขาย
คณะวิทยาการจัดการ

ความสำคัญของการมีภาวะผู้นำ หลักการเป็นผู้นำ คุณสมบัติ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ศิลปะการสื่อสารและจรรยาบรรณของผู้นำ หลักการบริหารงานบุคคลเพื่อการบริหารทีมขาย แนวทางการขายสินค้าและบริการเพื่อการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า


ปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาโครงการ
คณะวิทยาการจัดการ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาโครงการ กระบวนการและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาโครงการ วิเคราะห์ความคุ้มค่าและความจำเป็นในการลงทุนการจัดทำโครงการและกิจกรรม เพื่อพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อการพัฒนาโครงการให้สำเร็จลุล่วง การประเมินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนา โครงการ ปัญหาและแนวทางแก้ไขการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาโครงการ โดยเน้นการปฏิบัติจริง


การจัดการดำเนินงาน 2/2565 (อ.สุไรดา กาซอ)
คณะวิทยาการจัดการ

คำอธิบายรายวิชา
  ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด การเลือกทำเลที่ตั้ง การออกแบบและการวางผังกระบวนการ การพยากรณ์ การวางแผน การจัดการคุณภาพ การบำรุงรักษา การจัดการสินค้าคงคลัง และระบบคลังสินค้า เครื่องมือและเทคนิค ความรู้พื้นฐานของโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดการการดำเนินงาน และกลยุทธ์ ด้านการผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงแนวคิดด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสติกส์และโซ่อุปทา

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการผลิต และมีทัศนคติที่ดีต่อรายวิชา จึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนให้มีเนื้อหารัดกุม เข้าใจง่าย และเสริมตัวอย่างอ้างอิงที่ทันสมัย

การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 2/2565 (อ.สุไรดา กาซอ)
คณะวิทยาการจัดการ

คำอธิบายรายวิชา
   ความสำคัญและแนวโน้มในการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทลักษณะและการประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวหลักการและขั้นตอนของการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนบทบาทและความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
   เพื่อปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
คณะวิทยาการจัดการ

คำอธิบายรายวิชา
   ความมุ่งหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของการจัดกิจกรรมนันทนาการ หลักและวิธีการจัดนันทนาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะทักษะในการนำเกมส์หรือการเล่นเพื่อความสนุกสนาน และฝึกควบคุมพฤติกรรมของผู้เล่นให้อยู่ในกรอบที่กำหนด โดยใช้พื้นฐานทางด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวมาปรับใช้

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนันทนาการ โดยเฉพาะทักษะในการนำเกมส์หรือการเล่นเพื่อความสนุกสนาน ประเภทของนันทนาการ นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทของกิจกรรมนันทนาการในแหล่งท่องเที่ยว ความเกี่ยวข้อง บทบาท ความสำคัญของธุรกิจนันทนาการกับธุรกิจการท่องเที่ยว. 2. ศึกษา กิจกรรมทางนันทนาการ ด้านการท่องเที่ยวที่ประสบผลสำเร็จ แหล่งนันทนาการที่มีลักษณะเฉพาะ การบริหารจัดการกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะที่มาเยี่ยมชม การประยุกต์สินค้า งานบริการเพื่อให้การจัดการแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการ ประสบผลสำเร็จ ให้ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการ ที่เป็นต้นแบบความสำเร็จ

3134218 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (อ.วุฒิชัย คงยัง)
คณะวิทยาการจัดการ

บทบาทของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมีต่อระบบเศรษฐกจิ การดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ การบริการลูกค้า ระบบสารสนเทศการขนส่ง การบริหารคงคลัง คลังสินค้า การจัดซื้อ การจัดการวัสดุเเละการพยากรณ์ การควบคุมงานโลจิสติกส์เเละโลจิสติกส์โลก

331201001 ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเพื่อการพัฒนาธุรกิจ 1/2566 อ.ชฎาภรณ์ สวนแสน
คณะวิทยาการจัดการ


การสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจทักษะความคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อการคิดประเด็นปัญหา การใช้คำถามในการระดมความคิด เพื่อแก้ไขปัญหาโดยลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทักษะการคิดและการเข้าใจ ความคาดหวัง ของลูกค้า การออกแบบและสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิตและทดลอง ใช้รวมถึงการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอสู่การปฏิบัติเพื่อการบริหารธุรกิจ

การวิจัยตลาด 1/2566 ( รศ.ดร.ศิษฏ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์ )
คณะวิทยาการจัดการ

ศึกษาความสำคัญของการวิจัยตลาดที่มีต่อธุรกิจ ประเภทของการวิจัยตลาด ระเบียบและวิธีการวิจัยตลาด ตลอดจนใช้การวิจัยในการตัดสินใจ พัฒนาโปรแกรมทางการตลาด 

สถิติธุรกิจ (อ.ธีรยุทธ มูเล็ง)
คณะวิทยาการจัดการ

การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควส์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริกส์ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย อนุกรมเวลา เลขดัชนี ทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น และการประยุกต์ใช้สถิติประยุกต์ในเชิงธุรกิจ