ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เช่น การแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล  การคิดสร้างสรรค์  การปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสาระการเรียนรู้จำนวนและพีชคณิต  การวัดและเรขาคณิต และสถิติและความน่าจะเป็น ระดับช่วงชั้นที่ 1 ถึง ช่วงชั้นที่ 4

 


หลักการควบคุมคุณภาพ ปัจจัยคุณภาพ การจัดการคุณภาพ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพอาหารทางด้านกายภาพ ทางเคมี และทางประสาทสัมผัสในอุตสาหกรรมอาหาร การควบคุมคุณภาพโดยใช้วิธีทางสถิติ และฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

นโยบายสาธารณะ กระบวนการกำหนดนโยบาย แนวทางการกำหนดนโยบาย การพัฒนาจากระดับมหภาคสู่จุลภาค และการนำนโยบายไปปฏิบัติ การวิเคราะห์และประเมินนโยบาย โดยเน้นกระบวนการเชิงนโยบายของสังคมไทย อันเกิดจากการกระทำของปัจจัยต่างๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม กฎหมายทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม แนวนโยบายและปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในบริบทด้านต่างๆ การประยุกต์ใช้ในงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่อไป กรณีศึกษา นโยบายและการปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว

พระราชบัญญัติบริหารองค์กรในศาสนาอิสลาม 2540 ข้อกำหนดและระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่ เกี่ยวข้องกับอาหารฮาลาล มาตรฐานและกฎหมายฮาลาลของไทย และนานาชาติ ความแตกต่างระหว่างอาหาร ฮาลาลกับอาหารโคเชอร

สารพิษในสิ่งแวดล้อม  กลไกลความเป็นพิษของสารพิษในสิ่งแวดล้อม  การเปลี่ยนแปลงของสารพิษในสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบของสารพิษแต่ละระบบของร่างกาย  การตรวจวิเคราะห์  การประเมินผล  และการควบคุมความเป็นพิษของสาร  โรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมและการควบคุม

คำอธิบายรายวิชา
ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็น การคาดคะเนทางคณิตศาสตร์ การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน
Probability; random variables; probability distribution; mathematical expectation; sample distribution; estimation; hypothesis testing