ขบวนการทางการเมืองและสังคม(อ.ศรินทร์ญา จังจริง 1/2566)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การรวมตัวและการสร้างพลงัทางการเมืองของประชาชนกลมุ่ ผลประโยชน์และกลมุ่ ผลกัดนั กระบวนการนโยบายสาธารณะ ขบวนการทางสงัคมและการเมืองและประชาสงัคมในการเปลยีนแปลงทางสงัคมและการเมือง

การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย(อ.ศรินทร์ญา จังจริง 1/2566)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แนวคิดและหลกัการสาํคัญในการปกครองท้องถนิ ความสมัพันธ์ระหว่างการพัฒนาประชาธิปไตยการรวมและการกระจายอาํนาจ กบัการเมืองการปกครองสว่ นท้องถิ่น รูปแบบโครงสร้างปญ^ หาของการเมืองการปกครองท้องถนิ ไทย ประเดน็ปญ^ หาการเมืองการปกครองท้องถิ่นชายแดนใต้

สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ 1/2566 (อ.ซูนัยซะห์ ดอเลาะ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สัทศาสตร์กระบวนการผลิตเสียง เสียงและหน่วยเสียงภาษาอังกฤษสัทอักษรและการถ่ายเสียง ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ การฝึกออกเสียง

ระบบคําและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 1/2566 (อ.ซูนัยซะห์ ดอเลาะ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงสร้างคําและประโยคในภาษาอังกฤษกระบวนการสร้างคํา วลีและประโยคของภาษาอังกฤษการวเิคราะหห์หน่วย คําในภาษาอังกฤษ การวิเคราะหโ์ครงสร้างประโยคและประโยคแบบต่างๆ ในภาษาอังกฤษ

321323010 การพัฒนาบนพื้นฐานความรับผิดชอบ (อ.ดร.ยุทธนา กาเด็มและ ผศ.ซูลฟีกอร์ มาโซภาค กศ.บป.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แนวคิดธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลกับความรับผิดชอบต่อสังคม มาตรฐาน ตัวชี้วัดและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคคลและองค์กร การคำนึงถึงผลกระทบและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียต่อการพัฒนา ฝึกทำโครงงานเกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานประกอบการ


การพัฒนาบนพื้นฐานความรับผิดชอบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แนวคิดธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลกับความรับผิดชอบต่อสังคม มาตรฐาน ตัวชี้วัดและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคคลและองค์กร การคำนึงถึงผลกระทบและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียต่อการพัฒนา ฝึกทำโครงงานเกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานประกอบการ

C-ELL หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 1/2566 (ดร.ชณิตา เก้าเอี้ยน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Examine National Core Curriculum of Basic Education Level. Analyse policy, concept and focus of learning management of English language curriculum, syllabus and competence focus. Plan and design syllabus for different learners to achieve the particular learning goal


.<ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์หลักการ แนวคิด และสมรรถนะจุดเน้นในการจัดการเรียนรู้ตามและหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับชั้นเรียนต่างๆ ออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร 

โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการจัดการข้อมูล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แนวคิดในการจัดการข้อมูล การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูล โปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้ในการจัดการข้อมูล การเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน การฝึกปฏิบัติโปรแกรมสำหรับ การจัดการฐานข้อมูลและสถิติพื้นฐาน โปรแกรมสำหรับการนำเสนอ แอพพลิเคชั่นในการจัดการระบบสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ

Listening and Speaking for Teachers of English 1/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศึกษาฝึกการฟังและพูดภาษาองักฤษเพื่อใช้สื่อสารจัดกิจกรรมการเรียนรู้การฟังและพูด ให้ผลสะท้อนกลับในสถานการณ์จำลองต่างๆในบริบทการศึกษา

สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการจัดสัมมนา สามารถวิเคราะห์ประเด็นความรู้จากการศึกษา และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และจัดรูปแบบการจัดสัมมนาในรูปแบบออนไลน์

2113402 การศึกษาผู้ใช้ (User Studies)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการ การแสวงหา การใช้สารสนเทศของผู้ใช้ หลักการและกระบวนการศึกษาผู้ใช้สารสนเทศรวมถึงพฤติกรรมของผู้ใช้กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม


2143317-1 : การออกแบบโฆษณา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2143317  การออกแบบโฆษณา                                                                    3(1-4-4)

                  Advertising Design

ประวัติความเป็นมาวิวัฒนาการความสำคัญของการออกแบบโฆษณาหลักการและองค์ประกอบของการโฆษณากระบวนการขั้นตอนการผลิตตลอดจนฝึกปฏิบัติการออกแบบโฆษณาประเภทต่างๆ

History and principles, evolution of advertising design. The elements of advertising, production process. the practice of designing in different types of advertisements